طرفدارکدام دسته از خوانندگان زیر هستید؟
(6.882%) 117
لس انجلسی
(55.23%) 939
داخلی ومجاز
(37.88%) 644
هر دو

تعداد شرکت کنندگان : 1700